stowarzyszenie bazapct

sport i turystyka

Stanowisko Stowarzyszenia Baza PCT
dotyczące lokalizacji miejskiej pływalni

 

Materiał z sesji dzięki uprzemości TVLokalna Trzcianka

 

Materiał z Sesji Rady Miejskiej Trzcianki - 28.04.2016

 

 

Założenia:

 

Lokalizacja:
1. Przy gimnazjum G1 (G1)
2. Przy zespole szkół (ZSP)
3. Przy hotelu Ajaks (OSIR)

 

Skala wartościowania cech:

 

Wybitnie korzystna [++++]
Korzystna [+++]
Dostateczna [++]
Niekorzystna [+]

 

Lokalizacja G1.

• Wybitnie korzystna dostępność czasowa [++++] (w izochronie dojścia 2-10 minut ok 10.000 mieszkańców, osiedle Słowackiego, Fałata, 25 lecia, rejon Sikorskiego -Matejki)

• Korzystna dostępność komunikacji publicznej [+++] (odległość do dworca PKP i przystanku Beta – BUS).

• Wybitnie korzystne uwarunkowania formalne [++++]:
obowiązujący miejscowy plan – okoliczność kluczowa przy rozpatrywaniu lokalizacji obiektu, mając miejscowy plan znamy warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z określonymi dopuszczeniami i zakazami.
• Wybitnie korzystny potencjał rozwojowy [++++] – rezerwa terenu, potencjalni klienci w bezpośrednim otoczeniu obiektu.

 

Lokalizacja Osir.
• Niekorzystna dostępność czasowa [+]; ośrodek OSIR stanowi bazę dla sportu kwalifikowanego: piłka nożna, podnoszenie ciężarów, kajaki oraz jest terenem imprez masowych, dożynki noc świętojańska, mecze, zawody sportowe dlatego położony jest na obrzeżach miasta. Basem miejski ma służyć mieszkańcom miasta, nie tylko tym którzy na dziś są w stanie dojechać do Wałcza, Piły lub Obornik. Idea basenu miejskiego, przyszkolnego jest taka aby stanowił on ofertę podstawową w zakresie usług tak jak szkoła, urząd, kościół czy plac zabaw. Nikt rozsądny nie postuluje lokalizacji tego typu usług na obrzeżach miasta ( np. wszystkie orliki i wielofunkcyjne boiska przyszkolne wybudujmy przy stadionie... prawda, że to byłoby bez sensu?).

• Niekorzystna dostępność komunikacji publicznej [+] (odległość do dworca PKP i przystanku Beta – BUS).

• Dostateczne uwarunkowania formalne [++]:
na dzień dzisiejszy brak jest warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
Brak planu miejscowego, jest prowadzona procedura uchwalenia mpzp, nie odbyła się jeszcze debata publiczna na temat zapisów zawartych w projekcie mpzp oraz projekt planu nie został wyłożony do wglądu publicznego.
Ze względu obecność lasu na tym terenie, nie istnieje na dziś możliwość uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ryzyko: Dyskusje nad zapisami planu przy możliwym konflikcie interesów podmiotów operujących na terenie i w okolicach jeziora Sarcz mogą wydłużyć procedurę uchwalenia planu.
Realizację inwestycji w tej lokalizacji należy wiązać z ewentualnymi opłatami za wyłączenie lasu z produkcji.
Należy brać pod uwagę także ograniczenia czasowe w kwestii wycinki (okres lęgowy).
• Korzystny potencjał rozwojowy [+++] – rezerwa terenu, ze względu na lokalizację (dostępność) rodzaj usług ograniczony do określonej grupy klientów.

 

Lokalizacja Zsp.
• Wybitnie korzystna dostępność czasowa [++++] (w izochronie dojścia 2-10 minut ok 10.000 mieszkańców, osiedle Słowackiego, Fałata, 25 lecia, rejon Sikorskiego -Matejki, w promieniu kilometra wszystkie szkoły na terenie miasta);
• Korzystna dostępność komunikacji publicznej [+++] (odległość do dworca PKP i przystanku Beta – BUS).

• Korzystne uwarunkowania formalne [+++]: na dzień dzisiejszy brak jest warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
Brak planu miejscowego, nie jest prowadzona procedura uchwalenia mpzp,
Istnieje jednak potencjalna możliwość szybkiego (ok. 2 miesiące) uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ryzyko: jeśli znajdzie się osoba (np. przeciwnik basenu) który odwoła się od decyzji to procedura znacznie wydłuży się w czasie i możemy zabrnąć w postępowania przed sądem administracyjnym. Rozpatrując różne warianty postępowania nie można naiwnie liczyć, że to się nie zdarzy i udawać, że nie ma takiego zagrożenia. Należy wziąć to pod rozwagę.
• Niekorzystny potencjał rozwojowy [+] – brak rezerwy terenu.

 

Suma punktów:


G1 – 15;
Osir – 7;
Zsp – 11;

 

Podsumowanie.
Na podstawie uzyskanych wyników analizy stwierdzić należy, że najlepszym miejscem dla lokalizacji gminnej pływalni jest teren G1, w drugiej kolejności jest to Zsp.
Różnice wynikają głównie z potencjału rozwojowego miejsca.
Tu jest pole manewru dla Radnych, choć należy wskazać na oczekiwania Burmistrza który wnosił aby przy wyborze lokalizacji kierować się także potencjałem rozwojowym - możliwością lokowania dodatkowych usług.
Takie stanowisko Włodarza znalazło poparcie wśród lokalnych przedsiębiorców którzy wskazali na lokalizację G1 jako optymalną.
Poszczególni radni przyjmujący odmienna optykę i wskazujący lokalizację Osir winni wskazać argumenty merytoryczne przemawiające za takim wyborem.

Kwestią kolejną są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na dzień dzisiejszy ustalone wyłącznie dla lokalizacji G1.
W sytuacji gdyby Rada optowała za wyborem Zsp lub nawet za Osir, równocześnie należałoby twardo wskazać datę do której należy uzyskać ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla Zsp) lub prawomocny plan miejscowy (dla Osir), w przypadku nie uzyskania tych dokumentów następowałby automatyczny powrót do lokalizacji G1.

Proponowany termin 30 września 2016r.

W opinii Stowarzyszenia Baza PCT dwie lokalizacje są praktycznie równorzędne (G1 i Zsp).
Ważące są tutaj dostępność czasowa dla uczniów i mieszkańców oraz dostępność do komunikacji publicznej.
Lokalizacja Osir obarczona jest największym ryzykiem (kiepska dostępność czasowa, potencjalnie skomplikowane uwarunkowania formalne, brak planu, las).

 

Sporządziło

Stowarzyszenie Baza PCT

Znajdziesz nas na