stowarzyszenie bazapct

sport i turystyka

o stowarzyszeniu

Informacje o stowarzyszeniu:

 

Władze stowarzyszenia:

 

Prezes Jacek Radwański

Wiceprezes Krzysztof Woźniczka

Skarbnik Ilona Mikuczewska

Członek Zarządu Jarosław Mikuczewski

 

Statut do pobrania

 

STATUT STOWARZYSZENIA BAZA PCT
Przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Baza PCT”
w dniu: 26 stycznia 2015r.
STATUT
STOWARZYSZENIA BAZA PCT


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Baza PCT”, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.
§ 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla prowadzenia działalności społecznej
w szczególności propagowania turystyki oraz sportu.
§ 3. Siedzibą stowarzyszenia jest ul Rzemieślnicza 7, 64-980 Trzcianka.
§ 4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może
działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855
z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§ 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Strona 1 z 8
STATUT STOWARZYSZENIA BAZA PCT
Przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Baza PCT”
w dniu: 26 stycznia 2015r.(ostatnia zmiana 11 września 2021 rok) 


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 9. 1. Cele Stowarzyszenia są następujące:
1)upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
2)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
3)działania na rzecz poprawy warunków do uprawiania sportu i turystyki w tym także wspieranie
inicjatyw społecznych poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych;
4)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
5)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6)działalność wydawnicza, edukacyjna i szkoleniowa;
7)działalność charytatywna;
8)ochrona i promocja zdrowia;
9)działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
10)upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11)propagowanie osiągnięć nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12)propagowanie kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji;
13)ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
14)porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
15)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
16)pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
17)upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
18)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
19)promocja i organizacja wolontariatu.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1)propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia;
2)stworzenie placówki sportowo - turystyczno – kulturalnej oraz agroturystycznej;
3)organizowanie nieodpłatnych form wypoczynku;
4)prowadzenie działań aktywizacyjnych i pomocowych dla osób nieuprawiających czynnie sportu i
turystyki;
5)organizowanie nieodpłatnych spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych, sportowych oraz
konkursów;
6)propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat aktywnego wypoczynku;
7)prowadzenie kampanii na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia;
8)promowanie i rozwijanie wiedzy o regionie;
Strona 2 z 8
STATUT STOWARZYSZENIA BAZA PCT
Przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Baza PCT”
w dniu: 26 stycznia 2015r.
9)organizowanie nieodpłatnych szkoleń i kursów na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia;
10)nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi;
11)zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
12)współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, instytucjami i firmami o podobnych celach
działania;
13)propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez radio, telewizję, prasę, Internet;
14)rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących Stowarzyszenie;
15)nieodpłatne organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej,
internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;
16)nieodpłatne prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych;
17)współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą, a także z władzami
samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w celach działania
Stowarzyszenia;
18)nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów edukacyjnych i
szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym Stowarzyszenia;
19)uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje
wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia.
§ 10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11.
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenie.
2.Stowarzyszenie posiada członków:
1)zwyczajnych,
2)wspierających,
3)honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1)złoży deklarację członkowską na piśmie,
2)przedstawi pozytywną opinię 5 członków Stowarzyszenia,
3)Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego bezwzględną większością głosów.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
Strona 3 z 8
STATUT STOWARZYSZENIA BAZA PCT
Przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Baza PCT”
w dniu: 26 stycznia 2015r.(ostatnia zmiana 11 września 2021 rok) 
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia a także w rozwój idei propagowanych przez Stowarzyszenie nie koniecznie
będąc jego członkiem.
6. Tryb przyjęcia Członka Wspierającego oraz Honorowego stowarzyszenia określa wewnętrzny
regulamin Stowarzyszenia.
§ 12. 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2)korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3)udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4)zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2)przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3)regularnego opłacania składek.
§ 13. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie
prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 14. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 15. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1.pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2.wykluczenia przez Zarząd:
a)z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b)z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c)z powodu nie opłacenia składek za okres jednego roku,
d)na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia
3.utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne,
4.śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Strona 4 z 8
STATUT STOWARZYSZENIA BAZA PCT
Przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Baza PCT”
w dniu: 26 stycznia 2015r.(ostatnia zmiana 11 września 2021 rok) 
§ 17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 18. Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zgromadzenie Członków,
2.Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna.
§ 19. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
§ 20. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 21.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem
zebrania.
5.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd
z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
7.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1)określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2)uchwalania zmian statutu,
3)wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
Strona 5 z 8
STATUT STOWARZYSZENIA BAZA PCT
Przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Baza PCT”
w dniu: 26 stycznia 2015r.
4)udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5)rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6)uchwalanie budżetu,
7)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12)podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§ 22.
1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2.Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera
Zarząd spośród swoich członków.
3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia
Zarządu zwołuje prezes.
4.Do kompetencji Zarządu należą:
1)realizacja celów Stowarzyszenia,
2)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3)sporządzanie planów pracy i budżetu,
4)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7)zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8)przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 23.
1.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)kontrolowanie działalności Zarządu,
2)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4)składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Strona 6 z 8
STATUT STOWARZYSZENIA BAZA PCT
Przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Baza PCT”
w dniu: 26 stycznia 2015r.(ostatnia zmiana 11 września 2021 rok) 
§ 24. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 25. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1)nieruchomości, ruchomości, i inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie (w drodze darowizny
zapisu, spadku, umowy kupna itp.),
2)środki finansowe pochodzące z:
a)odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
b)dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,
c)subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
d)ze zbiórek publicznych.
§ 26. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 27. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 28. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA


1. DO SKŁADANIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU. 

2. DO SKŁADANIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA W SPRAWACH INNYCH NIŻ MAJĄTKOWE UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU.


Strona 7 z 8
STATUT STOWARZYSZENIA BAZA PCT
Przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Baza PCT”
w dniu: 26 stycznia 2015r.(ostatnia zmiana 11 września 2021 rok) 
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 31. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.
Strona 8 z 8

Statut w formie PDF >>TUTAJ<<<

Znajdziesz nas na