stowarzyszenie bazapct

sport i turystyka

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA BAZA PCT

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Baza PCT”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla prowadzenia działalności społecznej w szczególności propagowania turystyki, krajoznawstwa oraz sportu.

§ 3. Siedzibą stowarzyszenia jest ul. Rzemieślnicza 7, 64-980 Trzcianka.

§ 4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo oraz sztandaru . Wzór pieczęci, logo oraz sztandaru ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9. 1. Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;

 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 3. działania na rzecz poprawy warunków do uprawiania sportu i turystyki w tym także wspieranie inicjatyw społecznych poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych;

 4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 6. działalność wydawnicza, edukacyjna i szkoleniowa;

 7. działalność charytatywna;

 8. ochrona i promocja zdrowia;

 9. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 10. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 11. propagowanie osiągnięć nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 12. propagowanie kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji;

 13. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

 14. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 17. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

 18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 19. promocja i organizacja wolontariatu.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia;

 2. stworzenie placówki sportowo - turystyczno – kulturalnej oraz agroturystycznej;

 3. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych form wypoczynku;

 4. prowadzenie działań aktywizacyjnych i pomocowych dla osób nieuprawiających czynnie sportu i turystyki;

 5. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych, sportowych oraz konkursów;

 6. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat aktywnego wypoczynku;

 7. prowadzenie kampanii na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia;

 8. promowanie i rozwijanie wiedzy o regionie;

 9. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń i kursów na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia;

 10. odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi;

 11. zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

 12. współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania;

 13. propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez radio, telewizję, prasę, Internet;

 14. rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących Stowarzyszenie;

 15. odpłatne i nieodpłatne organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;

 16. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych;

 17. współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą, a także z władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;

 18. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym Stowarzyszenia;

 19. uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje członków, wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia.

§ 10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. złoży deklarację na członka zwyczajnego na piśmie,

 2. przedstawi pozytywną opinię pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

 3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego bezwzględną większością głosów.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna która:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie

2) deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

3)Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu członka wspierającego bezwzględną większością głosów.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia a także w rozwój idei propagowanych przez Stowarzyszenie nie koniecznie będąc jego członkiem. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego bezwzględną większością głosów.

§ 12. 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek.

§ 13. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 14. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

 1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 3. z powodu nie opłacenia składek za okres jednego roku,

 4. na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne,

 2. śmierci członka stowarzyszenia

 3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 20. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) członkowie wspierający oraz honorowi, którzy mogą składać pisemne wnioski i opinie.

3) goście na zaproszenie Zarządu

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane minimum raz na dwa lata przez

Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne..

 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalania zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,,

 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym z prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

8) przyjmowanie i skreślanie członków.

9) składania deklaracji członkowstwa w innych stowarzyszeniach i organizacjach

10) w określonej sytuacji udzielania innym osobą upoważnienia do reprezentowania

Stowarzyszenia w sprawach innych niż majątkowe.

§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 24. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 25. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. nieruchomości, ruchomości, i inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie (w drodze darowizny zapisu, spadku, umowy kupna itp.),

 2. środki finansowe pochodzące z:

 1. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,

 2. dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

 3. subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

 4. ze zbiórek publicznych.

§ 26. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 27. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA

§ 29.

 1. Do składania woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawniony jest prezes zarządu lub upoważniony członek zarządu.

 2. Do składania woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach innych niż majątkowe uprawniony jest prezes zarządu lub upoważniony członek zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają regulaminy wewnętrzne oraz przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Znajdziesz nas na